WELCOME TO OUR NEW WEBSITE - IT IS A WORK IN PROGRESS - WE ARE WORKING ON IT DAILY - SORRY FOR ANY INCONVENIENCE

Chinese Medicinal Herbal Formulas

 

Herbal Formula Categories

Release Exterior Cold

Release Exterior Heat

Release Exterior - Interior Xu

Release Exterior Interior Excess

Clear Heat Qi Level Clear Heat Ying / Xue Level Clear Heat Release Toxicity Clear Heat from Zang Fu
Clear Heat From Deficiency Relieve Summer Heat Purge Heat Accumulation Purge Cold Accumulation
Moisten Intestines Purge and Tonify Purge Excess Water Harmonize Shaoyang
Harmonize Liver and Spleen Harmonize Stomach / Intestines Promote Movement of Qi Descend Rebellious Qi
Invigorate Blood Dispel Stasis Stop Bleeding Tonify Qi Tonify Blood
Tonify Yin Tonify Yang Tonify Yin and Yang Warm Middle Jiao
Rescue Devastated Yang Warm Channels Nourish and Calm Spirit Sedate and Calm Spirit
Stabilize Exterior and Lung Bind the Intestines Stabilize the Kidneys Stabilize the Uterus
Expel Exterior Wind Extinguish Internal Wind Disperse Exterior Dryness Enrich Yin - Moisten Dryness
Transform Damp - Harmonize Stomach Clear Damp Heat Leech Out Dampness Warm/Transform Water-Damp
Expel Wind Damp Eliminate Damp Phlegm Clear Phlegm Heat Moisten Dry-Phlegm
Warm Cold Phlegm Extinguish Wind Phlegm Reduce Food Stagnation Clear Heat - Open Orifices
Warm and Open Orifices Expelling Parasites    

Guide

Release Exterior

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY

Ma Huang Tang

Ma Huang - Gui Zhi -Xing Ren  - Zhi Gan Cao Induce sweating & release exterior, facilitate lung qi & stop wheezing. Exterior Wind Cold Invasion with No Sweating
Gui Zhi Tang Gui Zhi - Bai Shao - Sheng jiang - Da zao - Zhi gan cao Release exterior from muscle layer, harmonize Ying & Wei.  Wind cold invasion.  xu-zhong Feng Exterior deficiency - Ying and Wei Disharmony
Associate Formulas Gui Zhi Jia Ge Gen Tang Wind Cold with Ying and Wei Disharmony
with Neck and Upper Back Stiffness
Ge Gen Tang Wind Cold with Effect of Increase Sweating
and Neck and Upper Back Stiffness
Gui Zhi Jia Hou Po Xing Zi Tang Gui Zhi Tang Symptoms with Cough
Jiu Wei Qiang Huo Tang Qang huo - Fang feng -Cang zhu - Xi xin - Bai zhi - Chuan xiong -Sheng di - Huang qin -Gan cao Release exterior damp & clear interior heat.  External wind cold damp invasion with internal accumulation of heat Wind Cold Damp with Internal Heat
Cong Chi Tang Cong bai - Dan dou chi Release exterior & induce sweating.  Mild exterior condition. Mild formula for exterior wind cold invasion
Jia Wei Xiang Su San Zi su ye - Jing jie - Fang feng  - Qin jiao - Man jing zi - Xiang fu - Chuan xiong - Chen pi - Sheng jiang - Zhi gan cao Induce sweating & release exterior.  Common cold in four seasons. Common Cold
Associate Formulas Xiang Su San Exterior Wind Cold with Interior Constrained Qi
Xiang Su Cong Chi Tang Pregnant Women with Wind Cold Invasion
Xiao Qing Long Tang Ma huang - Gui zhi - Gan jiang - Xi xin - Ban xia - Wu wei zi - Bai shao - Zhi gan cao Release exterior & transform congested fluids, warm lung & stop wheezing.  External wind cold with internal congested fluids retention. Coughing and wheezing due to internal congested fluids and phlegm retention with external cold invasion.
Back to Top of Page

 

RELEASE EXTERIOR HEAT

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY

Sang Ju Yin

Sang ye - Ju hua - Bo he - Xing ren - Jie geng - Lian qiao - Lu gen - Gan cao Expel  wind & clear heat , disseminate lung qi & stop cough.  Early stage of Feng wen (wind febrile disorder) Early stage of wind heat invading lung causing coughing.
Yin Qiao San Jin yin hua - Lian qiao - Bo he - Niu bang zi - Jing jie - Dan dou chi - Dan zhu ye - Lu gen - Jie geng - Gan cao Acrid cool to disperse exterior clear heat and relieve toxicity. Wind heat invasion. Classic formula for treating Wei level.
Ma Xing Shi Gan Tang Ma huang - Shi gao - Xing ren - Zhi gan cao Acrid cool to disperse exterior, clear lung and stop wheezing.  Coughing and wheezing due to wind heat, heat lodged in lungs. Both release exterior and clear lung heat, but more effective for clearing lung heat.
Sheng Ma Ge Gen Tang Sheng ma - Ge gen - Chi shao - Zhi gen cao Release exterior from muscle layer and vent rashes.  Early stages of measles, or rashes. Skin Rashes
Chai Ge Jie Ji Tang Chai hu - Ge gen - Qiang huo - Bai zhi - Shi gao - Huang qin - Jie geng - Bai shao - Gan cao Release exterior from muscle layer and clear heat.  Wind cold transforming into heat. Taiyang-Yangming he bing
Back to Top of Page

 

RELEASE EXTERIOR WITH INTERIOR DEFICIENCY

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Ren Shen Bai Du San Qiang huo - Du huo - Chuan xiong - Chai hu - Jie geng - Zhi ke - Qian hu - Fu ling - Ren shen - Gan cao - Sheng jiang - Bo he Disperse cold and expel damp, tonify qi and release exterior.  Wind damp invasion with (qi) deficiency constitution. Wind Cold with Qi Xu
Associate Formulas Jing Fang Bai Du San Wind Cold Invasion without Xu
Early Stage of Sores
Shen Su Yin Wind Cold Damp Invasion with Qi Xu
Phlegm Retention
Zai Zao San Huang qi - Ren shen - Fu zi - Gui zhi - Xi xin - Qiang huo - Chuan xiong - Fang feng - Bai shao - Gan cao - Sheng jiang - Da zao Tonify yang and strengthen qi, release exterior and disperse cold.  Wind cold invasion with yang qi deficiency. Wind Cold with Yang Xu
Associate Formula Ma Huang Fu Zi Xi Xin Tang Wind Cold Invasion with Yang Xu
Cong Bai Qi Wei Yin Cong bai - Sheng di - Ge gen - Dan dou chi - Sheng jiang - Mai dong - Lao shui Nourish blood and release exterior.  Wind cold invasion with blood deficiency or blood loss. Wind Cold with Xue Xu
Jia Jian Wei Rui Tang Yu zhu - Bo he - Cong bai - Dan dou chi - Bai wei - Jie geng - Da zao - Zhi gan cao Nourish yin and release exterior.  Wind heat invasion with yin deficiency. Wind heat with Yin Xu
Back to Top of Page

RELEASE EXTERIOR WITH INTERIOR EXCESS

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Da Chai Hu Tang Chai hu - Da huang - Huang qin - Zhi shi - Bai shao - Ban xia - Sheng jiang -
Da zao
Harmonize Shaoyang, drain internal clumping heat.  Concurrent Shaoyang and Yangming disease. Shaoyang Entering Yangming.
Associate Formula Hou Po Qi Wu Tang Concurrent Taiyang and Yangming Disease
Fang Feng Tong Sheng San Fang feng - Ma huang -
Da huang - Mang xiao
Disperse wind and release exterior, drain heat and unblock bowels.  Exterior wind heat and interior excess heat. Taiyang and Yangming
Concurrent Disease.

Great for Obesity and Acne
Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang Ge gen - Huang qin - Huang lian - Zhi gan cao Release exterior and clear internal heat.  Exterior has not been completely released and evil heat already entering internally. Internal Excess Heat Dysenteric Diarrhea with Exterior.
Shi Gao Tang Shi gao - Ma huang - Dan dou chi - Huang lian - Huang qin - Huang bai - Zhi zi Clear heat and relieve toxicity, release exterior and induce sweating.  Interior San Jiao Excess Heat while Exterior Condition Still Lingering
Wu Ji San Ma huang - Bai zhi - Gan jiang Rou gui Release exterior and warm interior, smooth qi and transform phlegm, invigorate blood and reduce accumulation.  External wind cold and internal cold injury. Five accumulations
( cold, dampness, qi, blood, phlegm)
Back to Top of Page

 

Clear Heat from Qi Level

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Bai Hu Tang Shi gao - Zhi mu - Geng mi - Zhi gan cao Clear heat and generate fluids.  Excess heat inYangming or Qi level. Classic Formula for Treating Yangming Jing Syndrome
or Qi Level.
Zhu Ye Shi Gao Tang Dan zhu ye - Shi gao - Ren shen - Mai dong - Ban xia - Geng mi - Zhi gan cao Clear heat and generate fluids, tonify qi and harmonize stomach.  Febrile disorders (Shang han, wen bing, summer heat) injury Qi and fluids with lingering heat. Clear Heat and Tonify Qi and Yin
Zhi Zi Chi Tang Zhi zi - Dan dou chi Clear constraint heat and release irritablity.  Heat in chest.  Heat constrained in the chest causes irritablity and insomnia. Irritability-Heart heat.
Back to Top of Page

 

Clear Heat from Ying/Xue Level

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Qing Ying Tang Xi jiao - Sheng di - Mai dong - Xuan shen - Jin yin hua - Lian qiao - Zhu ye - Huang lian - Dan shen Clear Ying and relieve toxicity, drain heat and and nourish yin.  Heat in Ying level. Cool Blood and Clear Heat from Qi level
(Venting the Ying level heat through Qi level.)
Xi Jiao Di Huang Wan Xi jiao - Sheng di - Chi shao - Mu dan pi Clear heat and relieve toxicity, cool blood and invigorate blood stasis.  Heat in Xue level.  Bleeding due to heat. Classic Formula for Febrile Disorder Heat
Entering into Blood Level.
Back to Top of Page

 

Clear Heat and Release Toxicity

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Huang Lian Jie Du Tang Huang lian - Huang qin - Huang bai - Zhi zi Drain fire and relieve toxicity.  Excess heat or fire toxic in Sanjiao. Toxic Heat - Any Jiao
Liang Ge San Lian qiao - Huang qin - Zhi zi - Da huang - Mang xiao - Bo he - Zhu ye - Gan cao Drain fire and unblock the bowels, clear upper heat and purge downward.  Fire heat in upper and middle jiao, heat accumulated in chest and diaphragm regions. Clear Heat Upper Jiao and Diaphragm
by Purging Heat Downward
Pu ji Xiao Du Jin Huang qin - Huang lin - Niu bang zi - Lian qiao - Bo he - Liang can - Xuan shen - Ma bo - Ban lan gen - Jie geng - Gan cao - Chen pi - Chai hu - Sheng ma Clear heat, relieve toxicity, and disperse wind heat.  Wind heat and epidemic toxin in upper jiao. Da tou wen - Big Head
Acute Massive Febrile Disorder of the Head
Qing Wen Bai Du Yin Shi gao - Zhi mu - Gan cao - Huang lian - Huang qin - Zhi zi - Xi jiao - Sheng di - Chi shao - Mu dan pi - Lian qiao - Zhu ye - Xuan shen - Jie geng Clear heat and cool blood, drain fire and relieve toxicity.  For severe toxic fire in
Qi and blood level.
Epidemic Toxic Heat
Coolest Formula (3 Formulas Modified)
Bai Hu Tang - Huang Lian Jie Du Tang - Xi Jiao Di Huang Tang
 
Xian Fang Huo Ming Yin Jin yin hua - Dang gui wei - Chi shao - Ru xiang - Mo yao - Chen pi - Bai zhi - Fang feng - Tian hua fen - Bei mu - Chuan shan jia - Zao jiao ci  - Gan cao Clear heat and relieve toxicity, reduce swelling and dissipate nodules, invigorate blood and alleviate pain.  Early stage of carbuncles and sores. Yang-Type Sores
Focus more Blood Moving
Wu wei Xiao Du Yin Jin yin hua - Pu gong ying - Zi hua di ding - Zi bei tian kui - Ye ju hua Clear heat and relieve toxicity, dissipate boils and sores.  Boils, sores, carbuncles due to toxic fire. Yang-Type Sores
Focus more Clear Heat
Si Miao Yong An Tang Jin yin hua - Xuan shen - Dang gui - Gan cao Clear heat and relieve toxicity, invigorate blood and alleviate pain.  Tuo ju (sloughing ulceration) Skin Ulcer
A famous formula for treating thromboangiitis obliterans
(Tuo ju)
Back to Top of Page

 

Clear Heat from Zang Fu

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Dao Chi San Sheng di huang - Mu tong - Zhu ye - Gan cao Clear heart and promote urination.  Fire in heart channel, heart heat transforming into small intestine. Early Stage UTI
D/T Heart and SI Heat
Mild - Children and Elderly
Long Dan Xie Gan Tang Long dan cao - Huang qin - Zhi zi - Che qian - Mu tong - Ze xie - Sheng di - Dang gui - Chai hu - Gan cao Drain excess fire from liver and gallbladder, clear damp heat from lower jiao. Clear Liver Gallbladder Excess Heat
Clear Liver Gallbladder Damp Heat from Lower Jiao
Zuo Jin Wan Huang lian - Wu zhu yu Drain liver fire, descend rebellious qi, and stop vomit.  Liver fire overacting stomach. Liver Fire Overacting on Stomach
Xie Bai San Sang bai - Di gu pi - Zhi gan cao - Geng mi Clear lung heat, stop coughing and wheezing.  Coughing and wheezing due to long heat. Residual Lung Heat
Mild - Good for Children and Elderly
Wei Jing Tang Lu gen - Dong gua ren - Yi yi ren - Tao ren Clear lung and transform phlegm, drive out blood stasis and discharge pus.  Lung abscess. TCM Lung Abscess
(Pus or Not) - Minimal Clear Heat
 
Qing Wei San Huang lian - Sheng ma - Sheng di - Mu dan pi - Dang gui Drain stomach fire and cool blood.  Stomach fire causing toothache. Stomach Heat/Fire
Xie Huang San Shi gao - Zhi zi - Fang feng - Huo xiang - Gan cao Drain smoldering fire from spleen and stomach.  Smoldering fire in spleen & stomach. Smoldering Heat from Spleen and Stomach
Yu Nu Jian Shi gao - Shu di - Zhi mu - Mai dong - Niu xi Clear stomach heat and nourish yin.  Stomach heat with yin deficiency. Stomach Fire Injuring Kidney Yin.
Shao Yao Tang Bai shao - Huang qin - Huang lian - Dan gui - Da huang - Mu xiang - Bing lang - Rou gui - Zhi gan cao Regulate and harmonize qi and blood, clear heat and relieve toxicity.  Damp heat dysentery. Damp Heat Dysentery
Equal amount blood and pus.
Bai Tou Weng Tang Bai tou weng - Huang lian - Huang bai - Qin pi Clear heat and relieve toxicity, cool blood and stop dysentery.  Toxin heat dysentery. Toxic Heat Dysentery
More Heat than Damp
More Blood than Pus
Back to Top of Page

                 

Clear Heat from Deficiency

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Qing Hao Bie Jia Tang Qing hao - Bie jia - Sheng di - Zhi mu - Mu dan pi Nourish yin and vent heat.  Later Stage of Febrile Disorder and Heat Smoldering in Yin Regions.
More Yin Deficiency and Less Heat
Qin Jiao Bie Jia San Qin jiao - Bie jia - Chai hu - Di gu pi - Zhi mu - Dang gui - Qing hao - Wu mei Nourish yin and tonify blood, clear heat and alleviate steaming bone disorder.  Feng lao (wind consumption). Treating Yin and Blood Deficiency, Wind Evil Invading and Transforming into Heat Causing Fen Lao.
Xu Heat - TB
Qing Gu San Yin chai hu - Zhi mu - Hu huang lian - Di gu pi - Qing hao - Qin jiao - Bie jia - Gan cao Clear deficiency heat and alleviate steaming bone disorder.  Steaming bone disorder due to liver kidney yin deficiency. Steaming Bone Disorder
Xu Heat
Dang Gui Liu Huang Tang Dang gui - Sheng do - Shu di - Huang lian - Huang qin - Huang bai - Huang qi Nourish yin and drain fire, stabilize exterior and stop sweating.  Nights Sweats d/t Empty Fire
from Yin Deficiency
Back to Top of Page

 

Relieve Summer Heat

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Qing Luo Yin Jin yin hua - Bian dou hua - Xi gua cui yi - Si gua pi - He ye - Dan zhu ye Expel summer heat and clear lungs.  Mild Summer Heat Injuring Lung.
Xin Jia Xiang Ru Yin Xiang ru - Bian dou hua - Jin yin hua - Lian qiao - Huo po Expel summer heat and release exterior, clear heat and transform dampness.  . Summer Heat with Exterior Cold
3 Evil Qi - Summer Heat - Damp - Cold
Liu Yi San Hua shi - Gan cao Clear summer heat and expel dampness. Difficult Urination Summer Heat with Dampness.
Uses simple herbs and mild effect.
Gui Ling Gan Lu Yin Hua shi - Shi gao - Han shu shi - Zhu lung - Fu ling - Ze xie - Bai zhu - Gui zhi - Gan cao Expel summer heat and clear heat, transform qi and resolve dampness.  . Summer Heat with Internal Dampness
Qing Shu Yi Qi Tang Xi yang shen - Xi gua cui yi - Lian geng - Shi hu - Mai dong - Huang lian - Zhi mu - Zhu ye - Gan cao - Geng mi Clear summer heat and tonify qi, nourish yin and generate flluids.   Summer Heat Injuring Qi and Fluids
Qi and Yin Xu
Back to Top of Page

 

Purge Heat Accumulation

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Da Cheng Qi Tang Da huang - Mang xiao - Zhi shi - Hou po Vigorously purge heat accumulation. Heat collapse
(Re jue)
Pi (focal distention), Man (fullness in abdomen), Zao (dryness of stools), Shi (accumulation).
PI Man Zao Shi

Yangming Fu Syndrome.
Diarrhea due to heat accumulation
 
Associate Formulas

1.  Xiao Cheng Qi Tang
2.  Tiao Wei Cheng Qi Tang
3.  Hou Po San Wu Tang

1. Moderate Purge Heat Accumulation
2. Mild Purge Heat Accumulation
3. Move Qi - Abdom. Pain, Distention

Da Xian Xiong Tang Gan sui - Da huang - Mang xiao Drain heat and drive out water.  Jie xiong (clumping in chest). Jie Xiong
Heat and accumulative water fluids clumping in the chest and abdomen.
Da Huang Mu Dan Tang Da huang - Mu dan pi - mang xiao - Tao ren - Dong gua ren Drain heat and break up stasis, disperse clumping and reduce swelling.  Early stage of Chang yong (intestinal abscess) with interior clumping of heat and blood. Chang Yong
Intestinal Abscess before Pus has formed.
Yi Yi Fu Zi Bai Jiang San Yi yi ren - Bai jiang cao - Fu zi Expel pus and reduce swelling.
Cold Damp and Stasis internal clumping; or damp heat chronic clumping inside injuring yang qi. 
Chang Yong with Pus Formed.
 
Back to Top of Page

 

Purge Cold Accumulation

Name Ingredients Actions / Indications Key
Da Huang Fu Zi Tang Fu zi - Da huang - Xi xin Warm interior and disperse cold, unblock bowel and alleviate pain.  Cold accumulation in interior. Severe Excess Cold Accumulation Internally.
Wen Pi Tang Da huang - Fu zi - Gan jiang - Ren shen - Gan cao Warm and tonify spleen yang, purge cold accumulation.  Cold Accumulation with Spleen Yang Deficiency.
San Wu Bei Ji Wan Ba dou - Gan jiang - Da huang Harshly purge cold accumulation.  Acute Severe Cold Accumulation.
Toxic - Non-Use
Back to Top of Page

 

Moisten Intestines

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Ma Zi Ren Wan Huo ma ren - Da huang - Xing ren - Bai shao - Zhi Shi - Hou po - Honey Moisten intestines and drain heat, regulate qi and unblock bowels.  Pi yue syndrome (heat and dryness in stomach and spleen fluid insufficiency). Constipation - Moisten Intestines

Stomach excess and spleen deficiency.
Ji Chuan Jian Rou cong rong - Dang gui - Niu xi - Zhi ke - Ze xie - Sheng ma Warm kidney and nourish essence, moisten intestines and unblock bowels.  Constipation d/t  Kidney Yang Xu
(Elderly-Yang Xu)
Back to Top of Page

 

Purge and Tonify

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Huang Long Tang Da huang - Mang xiao - Zhi shi - Hou po - Ren shen - Dan gui - Jie geng - Sheng jiang - Da zao - Gan cao Purge heat and unblock bowels, tonify qi and nourish blood.  Heat Excess Accumulated in Interior with Qi and Blood Xu

Constipation / Diarrhea with Qi and Blood XU
Associate Formula Xin Jia Huang Long Tang Heat Excess Accumulated in Interior with Qi and Yin Xu
Zeng Ye Cheng Qi Tang Xuan shen - mai dong - Sheng di - Da huang - Mang xiao Enrich yin and generate fluids, drain heat and unblock bowels.   Heat Accumulated in Yangming with Yin Deficiency.

Constipation with Yin Xu

Back to Top of Page

 

Purge Excess Water

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Shi Zao Tang Gan sui - Da ji - Yuan hua - Da zao Purge and drive out congested fluids. Not suitable for decoction.  It should be taken as powder. Xuan Yin
(congested fluid clogging in chest and hypochondria).  Excess edema.
 Very toxic - Non-Use
Zhou Che Wan Gan sui - Da ji - Yuan hua Promote the movement of qi and break up accumulation, harshly drive out congested fluids and reduce edema.  . Water Fluids and Heat Accumulation Interior Obstructing the Qi Mechanism

Very toxic and Strong - Non-Use

Back to Top of Page

 

Harmonize Shaoyang

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Xiao Chai Hu Tang Chai hu - Huang qin - Ban xia - Shen jiang - Ren shen - Zhi gan cao - Da zao Chai hu - Huang qin - Ban xia are Principle Herbs.
4 Classical Signs of Shaoyang
Alternating Chills and Fever
Fullness Chest and Hypochondria
Reduced Appetite
Nausea and Vomiting
Shaoyang Syndrome
Harmonize Middle Jiao
 
Hao Qin Qing Dan Tang Qing hao - Huang qin - Zhu ru - Ban xia - Zhi ke - Chen pi - Fu ling - Hua shi - Qing dai - Gan cao Clear GB heat and expel damp, harmonize stomach and transform phlegm.  Damp heat and turbid phlegm in Shaoyang. Shaoyang with Interior Heat
Heat Predominate


with Damp Heat and Turbid Phlegm in MJ.
Chai Hu Da Yuan Yin Chai hu - Huang qin - Zhi ke - Hou po - Cao guo - Qing pi - Bing ling - Jie geng - He geng - Zhi gan cao Expel dampness and transform phlegm, vent condition at Mo Yuan level.  For phlegm damp obstructing in Mo Yuan. Damp Wen Evil (malaria) Entered and Lodged in Mo Yuan
Damp Predominate

(located between half-exterior and half-interior - Mo Yuan = Membrane).
Back to Top of Page

 

Harmonize Liver and Spleen

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Si Ni San Chai hu - Bai shao - Zhi shi - Zhi gan cao Vent evil qi and release constraint, spread liver qi and regulate spleen.  Jue ni ( cold hands and feet) due to yang constraint. Liver Qi Stagnation Causing Yang Constraint Leading to Cold Extremities - Jue Ni
Associated Formula Shao Yao Gan Cao Tang Spasm Cramping Pain d/t Blood Xu
(Calf Muscles-Hands and Feet-Abdomen)
Xiao Yao San Chai hu - Dang gui - Bai shao - Bai zhu - Fu ling - Zhi gan cao - Bo he - Sheng jiang Regulate liver and release constraint, strengthen spleen and nourish blood.  Liver constraint with blood deficiency. Liver Qi Stagnation with Blood Xu
and Spleen Xu
Associated Formulas

1. Jia Wei Xiao Yao Wan
2. Hei Xiao Yao San

1. The Addition to Clear Heat
2. Liver and Spleen Blood Xu - Menses

Tong Xie Yao Fang Bai zhu - Bai shao - Chen pi - Fang feng Tonify spleen and spread liver qi.  Painful diarrhea due to Spleen Deficiency with Liver Excess. Liver too strong on Earth Painful Diarrhea D/T Liver
Overact on Spleen


Emotional Diarrhea
Back to Top of Page

 

 

Harmonize Stomach and Intestines

Name Ingredients Actions / Indications Key
Ban Xia Xie Xin Tang Ban xia - Gan jiang - Huang lian - Huang qin - Ren shen - Zhi gan cao - Da zao Harmonize stomach and descend rebellious qi, disperse clumping and eliminate focal distention.  Pi syndrome (focal distention) due to stomach disharmony. Pi Man Tu Li
Focal distention (Pi) Fullness (Man), Vomiting (Tu), Diarrhea (Li).

Excess and Xu Condition
Making Severe Focal Distention

Associated Formulas

1. Sheng Jiang Xie Xin Tang
2. Gan Cao Xie Xin Tang

1. Stronger to Reduce Vomiting
2. More Tonify Qi for Diarrhea
Back to Top of Page

 

Promote Movement of Qi

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Yue Ju Wan Xiang fu - Chuan xiong - Cang zhu - Zhi zi - Shen qu Promote the movement of qi and release constraint. Possible 1st Formula Treat Depression Six Constraint Formula

Qi, Blood, Dampness, Fire, Food, Phlegm Constraint.
Chai Hu Shu Gan San Chai hu - Xiang fu - Chuan xiong - Chen pi - Zhi ke - Bai shao - Zhi gan cao Spread liver qi and release constraint, regulate qi and alleviate pain.  For constraint and clumping of liver qi. Clumping of Liver Qi (Pain) d/t
Liver Qi Constraint (Stagnation)
Ban Xia Hou Po Tang Ban xia - Hou po - Fu ling - Sheng jiang - Zi su ye Regulate qi and dissipate clumps, descend rebellious qi and transform phlegm.  Me he qi (plump-pit qi).  Plum Pit Qi (Mei He Qi_

Due to emotional stress, phlegm and qi constraint and lodged in the throat.
Jin Ling Zi San Chuan lian zi - Yan hu suo Regulate liver qi and drain heat, invigorate blood and alleviate.  For liver constraint with heat. Pain d/t Qi and Xue Stagnation
Predominately Qi Stagnation
Gua Lou Xie Bai Bai
Jiu Tang
Gua Lou - Xie Bai - Bai Jiu Unblock the Yang - Promote Qi Movement - Expel Phlegm Xiong Bi - Chest Bi
Yang Qi not Animated in Upper Jiao leads to Phlegm Accumulation
Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang
(Associate of Above Formula)
Gua lou - Xie bai - Zhi shi - Hou po - Gui zhi Unblock yang qi and dissipate clumps, expel phlegm and descend qi.  Xiong Bi (chest Bi). Xiong Bi - Chest Bi
Stronger to Break Qi Clumping
Chest (heart) yang failure to rising, qi and phlegm stagnated in chest.
Si Mo Tang Wu yao - Chen xiang - Bing lang - Ren shen Regulate qi and descend rebellious qi, expand chest and dissipate clumps.  For liver qi stagnation with qi rebellious. Qi Buster

Asthma - Wheezing, Chest Fullness, focal distention in epigastrium).
Ju He Wan Ju he - Chuan lian zi - Mu xiang - Tao ren - Yan hu suo - Rou gui - Mu tong - Hou po - Zhi shi - hai zao - Kun pu - Hai dai Regulate qi and alleviate pain, soften hardness and dissipate clumps.  Shan disorder (hernia) due to damp cold invading liver channel. Shan Disorder d/t Damp Cold
Focus Clumps
 
Tian Tai Wu Yao San Wu yao - Qing pi - Mu xiang - Xiao hui xiang - Gao liang jiang - Bing lang - Chuan lian zi Regulate and spread liver qi, disperse cold and alleviate pain.  Shan disorder (hernia) due to qi stagnation with cold in liver channels. Shan Disorder d/t Qi Stagnation with Cold in Liver Channel
Focus Pain
Nuan Gan Jian Rou gui - Xiao hui xiang - Dn gui - Gou qi zi - Wu yao - Chen xiang - Fu ling - Sheng jiang Warm liver and kidney, regulate qi , and alleviate pain.  Shan disorder (hernia) due to kidney deficiency with cold in liver channel. Shan Disorder d/t  Kidney Xu with Cold in Liver Channel
Focus Xu
 
Hou Po Wen Zhong Tang Hou po - Cao dou kou - Chen pi - Mu xiang - Gan jiang - Sheng jiang - Fu ling - Zhi gan cao Warm MJ and regulate qi, dry dampness and eliminate fullness.  Cold damp injuring spleen and stomach. Middle Jiao Injured d/t Cold Damp and Qi Stagnation
Focus Move Qi
Back to Top of Page

 

Descend Rebellious Qi

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Su Zi Jiang Qi Tang Su zi - Ban xia - Hou po - Qian hu - Chen pi - Rou gui - Dang gui - Sheng jiang - Da zao - Zhi gan cao Descend rebellious qi and arrest wheezing, transform phlegm and stop cough.  Wheezing coughing due to excess above and deficiency below. Rebellious Qi d/t Excess Above
and Xu Below

Phlegm obstructing lung; and kidney qi/yang deficiency failure to grasp qi.
Ding Chuan Tang Ma huang - Bai guo - Sang bai - Huang qin - Xing ren - Su zi - Ban xia - Kuan dong hua - Gan cao Disseminate lung and descend qi, clear heat and transform phlegm.  Wheezing causes by phlegm heat smoldering in lung. Cough and Whezzing d/t
Phlegm Heat
Xuan Fu Dai Zhe Tang Xuan fu hua - Dai zhe shi- Ban xia - Sheng jiang - Ren shen - Zhi gan cao - Da zao Descend rebellious qi and transform phlegm, tonify qi and harmonize stomach.  Stomach qi deficiency and phlegm turbid obstructing interior. Hiccups d/t Stomach Qi Deficiency with Turbid Phlegm in MJ.
Ju Pi Zhu Ru Tang Ju pi - Zhu ru - Ren shen - Sheng jiang - Gan cao - Da zao Descend rebellious qi downward and stop hiccups, tonify qi and clear heat.  Hiccups due to stomach deficiency with heat in stomach. Hiccups d/t Stomach Xu
with Stomach Heat
Focus Clear Heat
Ding Xiang Shi Di Tang Ding xiang - Shi di - Sheng jiang - Ren shen Warm MJ and tonify qi, descend rebellious qi and stop hiccups.   Hiccups d/t Deficiency Cold
in Stomach
Saint Formula Hiccups
Back to Top of Page

 

Invigorate Blood and Dispel Stasis

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Tao He Cheng Qi Tang Tao ren - Da huang - Gui zhi - Mang xiao - Zhi gan cao Invigorate blood and break up blood stasis.   Xu Xue (blood buildup)
in Lower Jiao.
Acute - Severe (trama)
Xue Fu Zhu Yu Tang Tao ren - Hong hua - Dang gui - Chuan xiong - Chi shao - Niu xi - Chai hu - Zhi ke - Jie geng - Sheng di - Gan cao Invigorate blood and dispel blood stasis, regulate qi and alleviate pain.   Chest pain d/t Blood Stasis
Associate Formulas Tong Qiao Huo Xue Tang Unblock Orifice and Face
Ge Xia Zhu Yu Tang Blood Stasis Below Diaphragm
Abdomen Masses
Shao Fu Zhu Yu Tang Blood Stasis in Low Abdomen
Shen Tong Zhu Yu Tang Qi and Blood Stagnation in Channels and Extremities
Fu Yuan Huo Xue Tang Da huang - Chai hu - Dang gui - Tao ren - Hong hua - Chuan sha jia - Tian hua fen - Gan cao Invigorate blood and dispel stasis, regulate liver qi and unblock channels.  Traumatic injury with blood stasis in hypochondriac regions. Classical
Pain d/t Blood Stasis in Chest and Hypochondria
d/t  Tramatic Injury

Modern Use - Anywhere for Trama
Qi Li San Xue jie - Hong hua - Ru xiang - Mo jao - She xiang - Bing pain - Er cha - Zhu sha Dispel stasis and reduce swelling, alleviate pain and stop bleeding.  Traumatic injury. Traumatic Injury
For bruising swelling and pain due to traumatic injury.
Associate Formula Die Da Wan Traumatic Injury - Blood Stasis
Huo Luo Xiao Ling Dan Dang gui - Dan shen - Ru xiang - Mo yao Invigorate blood and dispel stasis, unblock collaterals and alleviate pain.  Qi stagnation and blood stasis. Any Pain d/t
Qi and Blood Stagnation
 
Shi Xiao San Wu ling zhi - Pu huang Invigorate blood and dispel stasis, disperse accumulation and alleviate pain.  Blood stasis. Pain in Chest and Abdomen
due to blood stasis.

Useful Ob/Gyn
Dan Shen Yin Dan shen - Tan xiang - Sha ren Invigorate blood and dispel stasis, regulate qi and alleviate pain.  Qi stagnation and blood stasis. Epigastrium and Abdominal Pain d/t
Qi and Blood Stagnation.
Blood Stasis Predominate
Wen Jiang Tang Wu zhu yu - Gui zhi - Dang gui - Chuan xiong - Bai shao - E jiao - Mai dong - Mu dan pi - Ren shen - Ben xia - Shang jiang - Gan cao Warm menses and disperse cold, nourish blood dispel blood stasis.  Blood stasis in uterus due to deficiency cold in Chong and Ren channels. Menses - Blood Stasis d/t Deficient Cold

1st Formula to Treat Menstruation
Associate Formula Ai Fu Nuan Gong Wan Menses d/t Deficient Cold
Stronger to Warm Uterus
Sheng Hua Tang Dang gui - Chuan xiong - Tao ren - Pao jiang - Zhi gan cao Invigorate blood and dispel stasis, warm menses and alleviate pain.  Post Partum Abdominal Pain and lochia Retention  d/t  Deficiency Cold in Chong and Ren with Blood Stasis.
Gui Zhi Fu Ling Wan Gui zhi  - Fu ling - Shao yao - Tao ren - Mu dan pi - Honey Invigorate blood and dispel stasis, reduce masses and eliminate accumulation.  Blood Stasis Accumulated in Uterus
Fibroids and Tumors
Bu Yang Huan We Tang Huang qi - Dang gui wei  - Chuan xiong - Chi shao - Tao ren - Hong hua - Di long Tonify qi, invigorate blood, and unblock channels.  Sequela of wind stroke. Sequelae of Stroke d/t Qi Xu with Blood Stasis
Obstructing Channels.
Da Huang Zhe Chong Wan Da huang - Tu bie chong Break up blood stasis and generate new blood. Accumulation of Dry Blood d/t  Xu Lao
(Consumption Disorder)

Prescribed in pill form to moderate its dispelling harsh action.

Back to Top of Page

 

Stop Bleeding

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Shi Hui San Da ji - Xiao ji - He ye - Ce bai ye - Bai mao gen - Qian cao gen - Zong lu pi - Zhi zi - Da huang - Mu dan pi Cool blood and stop bleeding.  Bleeding d/t Heat in Blood.
Stronger to Bind Bleeding
Charring outer layer of the 10 herbs.Stronger to stop bleeding.
Si Sheng Wan Ce bai ye - Sheng di - He ye - Ai ye Cool blood and stop bleeding.  Bleeding due to heat in blood. Bleeding d/t Heat in Blood
Stronger at cooling the blood and Clear Heat
Ke Xue Fang Qing dai - Zhi zi - Gua lou ren - Fu hai shi - He zi Clear fre and expel phlegm, calm lung and stop coughing and bleeding.  Liver fire scorching lung. Liver Fire Insult Lungs - Cough with Sticky Yellow Blood Streaked Sputum
Huai Hua San Huai hua - Ce bai ye - Jing jie - Zhi ke Clear intestines and stop bleeding, disperse wind and regulate qi.  Blood in stools due to wind, damp, heat toxin accumulated in intestines. Basic formula for Blood in Stools d/t Heat.
Associate Formula Huai Jiao Wan Blood in Stools
Stronger to Clear Heat and Harmonize Blood
Xiao Ji Yin Zi Xiao ji - Pu huang - Ou jie - Mu tong - Hua shi - Zhu ye - Zhi zi - Dang gui - Sheng di - Zhi gan cao Cool blood and stop bleeding, promote urination and relieve Lin syndrome.  Blood in urine and bloody Lin syndrome due to heat in LJ. Xue Lin Syndrome
Huang Tu Tang Zao xin huang tu - Bai zhu - Fu zi- Sheng di - E jiao - Huang qin - Gan cao Warm yang and strengthen spleen, nourish blood and stop bleeding.  Bleeding due to spleen yang deficiency. Bleeding d/t Spleen Yang Xu
Predominately Stools

Zao xin tu is substituted with Chi shi zhi.
Jiao Ai Tang E jiao - Ai ye - Dang gui - Bai shao - Sheng di - Chuan xiong - Gan cao Nourish blood and stop bleeding, regulate menses and calm the fetus.  Chong and Ren deficiency. Excessive Uterine Bleeding and Bleeding During Pregnancy (restless fetus) d/t Blood Deficiency with Cold.
Back to Top of Page

 

Tonify Qi

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Si Jun Zi Tang Ren Shen - Bai Zhu - Fu Ling - Zhi Gan Cao Tonify Qi - Strengthen Spleen Basic Qi Tonic Formula
Associate Formulas Liu Jun Zi Tang Spleen Qi Xu with Damp Phlegm Retention
Xiang Sha Liu Jun Zi Tang Spleen Qi Xu with Cold Damp Retention
Shen Ling Bai Zhu San Ren Shen - Bai Zhu - Fu Ling - Shao Yao - Lian Zi - Bian Dou - Yi Yi Ren - Sha Ren - Jie Geng - Zhi Gan Cao Tonify Qi and Strengthen Spleen - Leach out dampness and stop Diarrhea (1) Diarrhea d/t Spleen and Stomach
Qi Xu
(2) Cough d/t Spleen and Lung Xu with Damp Retention
Earth generate metal
Bu Zhong Yi Qi Tang Huang Qi - Ren Shen - Bai Zhu - Zhi Gan Cao - Dang Gui - Chen Pi - Sheng Ma - Chai Hu Tonify MJ Qi and Raise Sunken Yang Qi (1) Prolapse of Internal Organs or Fever d/t Spleen Qi Xu
(2) Middle Jiao Sunken Qi
Sheng Mai San Ren Shen - Mai Men Dong -
Wu Wei Zi
Chronic Cough Leading Qi and Yin Xu or Summer Heat Damge Qi and Yin Chronic Cough Causing Qi and Yin Xu
Ren Shen Ge Jie San Ren Shen - Ge Jie - Fu Ling - Zhi Gan Cao - Xing Ren - Sang Bai Pi - Zhi Mu - Bei Mu Same as Key!
Qi Xu with Heat
Cough and Wheezing d/t  Lung and Kidney Qi Xu with Phlegm Heat
 
Associate Formula Ren Shen Hu Tao Tang Cough and Wheezing d/t Lung and Kidney Xu
Back to Top of Page

 

Tonify Blood

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Si Wu Tang Shu Di - Dang Gui - Bai Shao - Chuan Xiong Tonify and Regulate Blood
Ying Xue Xu and Chong Ren Xu
Basic Blood Tonic and Regulate Menstruation
Associate
Tao Hong Si Wu Tang
add Tao Ren - Hong Hua Blood Xu with Blood Stasis
Associate
Sheng Yu Tang
add Ren Shen - Huang Qi Qi and Blood Xu  Bleeding
Dang Gui Bu Xue Tang Huang Qi - Dang Gui 
5/1 or 2/1 Modern
Fever d/t Blood Xu Fever d/t Blood Xu
Tonify Qi to Tonify Blood
Ba Zhen Tang Ren Shen - Shu Di - Bai Zhu - Fu Ling - Dang Gui - Bai Shao - Chuan Xiong - Zhi Gan Cao Basic Qi and Blood Tonic Qi and Blood Xu
Associate
Shi Quan Da Bu Tang
Add Huang Qi and Rou Gui Stronger then Ba Zhen Tang
Consumptive Disorder-Qi and Blood Xu
Ex. Post Chemotherapy
Associate
Ren Shen Yang Ying Tang
Shi Quan Da Bu Tang minus Chuan Xiong, plus Chen Pi -
Wu Wei Zi - Yuan Zi
Tonify Qi and Blood - Nourish Heart and Calm Spirit
Gui Pi Tang Ren Shen - Long Yan Rou - Huang Qi - Bai Zhu - Dang Gui - Fu Shen - Yuan Zhi - Suan Zao Ren - Mu Xiang - Zhi Gan Cao Tonify Qi - Nourish Blood Spleen Qi and Heart Blood Xu
Associate
Gu Ben Zhi Beng Tang
Shu Di - Bai Zhu - Ren Shen - Huang Qi - Dang Gui - Pao Jiang Uterine Bleeding d/t Spleen Qi Xu
Zhi Gan Cao Tang Zhi Gan Cao - Sheng Di - Ren Shen - Da Zao - E Jiao - Mai Men Dong - Huo Ma Ren - Gui Zhi - Sheng Jiang - Rice Wine Tonify Qi and Nourish Blood
Enrich Yin and Restore Pulse
1. Classic - Palpatations and Irregular Pulse d/t Qi and Xue Xu
2. Lung Consumptive Disorders
Ex. TB
Tai Shan Pan Shi San Ren Shen - Shu Di - Xuan Shen Huang Qin - Bai Zhu - Huang Qi Zhi Gan Cao - Dang Gui - Bai Shao - Chuan Xiong - Sha Ren -Nuo Mi (Shan Yao) Tonify Spleen Qi - Nourish Blood Calm Fetus Pregnant Women - Threaten Miscarriage d/t Qi and Blood Xu
(Restless Fetus)
Back to Top of Page

 

Tonify Yin

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Liu Wei Di Huang Wan Shu Di - Shan Zhu Yu - Shan Yao - Ze Xie - Mu Dan Pi -
Fu Ling
Enrich Yin - Nourish Liver and Kidney Liver and Kidney Yin Xu
Zhi Bai Di Huang Wan Add Zhi Mu and Huang Bai Yin Xu with Empty Fire
Ex. Streaming Bone - UTI
Qi Ju Di Huang Wan Add Gou Qi Zi - Ju Hua Benefit Eyes - Liver and Kidney Yin Xu
Du Qi Wan Add Wu Wei Zi Chronic Wheezing / Hiccups d/t Kidney Qi Xu
(Kidney Grasp Qi)
Mai Wei Di Huang Wan
( Ba Xian Chang Shou Wan)
Add Mai Men Dong - Wu Wei Zi Kidney and Lung Yin Xu causing Chronic Cough / Wheezing
Zuo Gui Wan Shu Di - Shan Zhu Yu - Shan Yao - Gou Qi Zi - Lu Jiao Jiao Tu Si Zi - Chuan Niu Xi Nourish Kidney Yin - Enrich essence and Marrow True Yin Xu
Da Bu Yin Wan Shu Di - Gui Ban - Huang Bai - Feng Mi - Zhu Ji Sui Enrich Yin Descend Fire Yin Xu with Empty Fire
More Cloying
Hu Qian Wan Huang Bai - Gui Ban - Shu Di - Bai Shao - Zhi Mu - Hu Gu - Suo Yang - Gan Jiang - Chen Pi Enrich Yin - Descend Fire Classic Wei Syndrome d/t Liver Kidney Xu with Empty Fire
(esp. Low Extremities)
Er Zhi Wan Nu Zhen Zi - Han Lian Cao Nourish Liver and Kidney
(Usually combine)
Mild Tonic for Liver and Kidney
Yin Xu
Yi Guan Jian Gou Qi Zi - Sheng Di - Dang Gui Sha Shen - Mai Men Dong - Chuan Lian Zi Nourish Yin and Regulate Qi Liver Qi Stagnation with Yin Xu
Shi Hu Ye Guang Wan Many
(Patent Form)
Extinguish Liver Wind - Nourish Yin - Improve Vision Visual Disorders d/t Liver and Kidney Yin Xu
Bu Fei E Jiao Tang E Jiao - Ma Dou Ling - Niu Bang Zi - Xing Ren - Geng Mi-
 Zhi Gan Cao
Nourish Lung Yin - Control Cough - Stop Bleeding Lung Yin Xu with Excess Heat
Back to Top of Page

 

Tonify Yang

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Jin Gui Shen Qi Wan Fu Zi - Gui Zhi - Sheng Di - Shan Zhu Yu - Shan Yao -
Ze Xie - Fu Ling - Mu Dan Pi
Warm and Tonify Kidney Yang Kidney Yang Xu
Associate
Ji Sheng Shen Qi Wan
(aka) Jia Wei Shen Qi Wan
Jin Gui Shen Qi Wan plus
Chuan Niu Xi - Che Qian Zi
Kidney Yang Xu with Overflow
of Water
You Gui Wan Fu Zi - Rou Gui - Lu Jiao Jiao Shu Di - Shan Zhu Yu -
Shan Yao - Gou Qi Zi -  Tu Si Zi Du Zhong - Dang Gui
Warm and Tonify Kidney Yang Enrich Essence and Nourish Blood Kidney Yang Xu
and Ming Men Fire Xu
Associate
Zan Yu Dan
Warm Kidney Yang and Nourish Essence and Blood Kidney Yin and Yang Leading to
Impotence or Infertility
Back to Top of Page

 

Tonify Yin and Yang

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Gui Lu Er Xian Jiao Gui Ban Jiao - Lu Jiao Jiao - Ren Shen - Gou Qi Zi Nourish Yin and Essence
Tonify Yang and Qi
Kidney Yin and Yang Xu
Insufficiency of Jing and Blood in Du and Ren Channels
Qi Bao Mei Ran Dan He Shou Wu - Gou Qi Zi -
Dang Gui - Tu Si Zi - Bu Gu Zhi - Nui Xi - Fu Ling
Enrich Kidney Yin and Nourish Liver Blood Liver Kidney Xu
Premature Aging / Aging
Er Xian Tang Xian Mao - Yin Yang Huo -
Ba Ji Tian - Huang Bai - Zhi Mu - Dang Gui
Tonify Kidney Yang and Jing
Drain Kidney Fire
Regulate Ren and Chong
Kidney Yin and Yang Xu
with Empty Fire
Hypertention with Yin and Yang Xu
(Ex. Menopause)
Back to Top of Page

 

Warm Middle Jiao

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Li Zhong Wan Gan Jiang - Ren Shen - Bai Zhu - Zhi Gan Cao Warm Middle Jiao -
Tonify Spleen Qi
(1) Spleen and Stomach Xu Cold
(2) Bleeding d/t Yang Deficiency
Associate
Fu Zi Li Zhong Tang
Li Zhong Tang plus Fu Zi Severe internal Cold in MJ
Wu Zhu Yu Tang Wu Zhu Yu - Sheng Jiang -
Ren Shen - Da Zao
Warm and Tonify MJ - Descend Rebellious Qi and Stop Vomiting (1) Vomit d/t Xu Cold
(2) Jueyin H/A - Dry Heaves
(3) Shaoyin Vomiting and Diarrhea
Xiao Jian Zhong Tang Yi Tang - Shao Yao - Gui Zhi Sheng Jiang - Da Zao -
Zhi Gan Cao
(Mod. Gui Zhi Tang)
Warm MJ - Tonify Deficiency
Moderate Spasmodic Abdominal Pain
Spasmodic Abdominal Pain
d/t Xu Lao
Associate
Huang Qi Jian Zhong Tang
Add Huang Qi Stronger and More Common Use for
Spasmodic Abdominal Pain
Associate
Dang Gui Jian Zhong Tang
Add Dang Gui Spasmodic Abdominal Pain
with Blood Xu
Da Jian Zhong Tang Chuan Jiao - Gan Jiang -
Ren Shen - Yi Tang
Warm MJ - Tonify Xu -
Descend Qi - Alleviate Pain
Severe Abdominal Pain d/t Middle
Jiao Yang Xu and Internal Cold
Back to Top of Page

 

Rescue Devastated Yang

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Si Ni Tang Fu Zi - Gan Jiang - Zhi Gan Cao Rescue Devastated Yang Shaoyin Disease
Yang Xu - Cold
Cold Extremities Distal to Elbows
and Knees
Associate
Si Ni Jia Ren Shen Tang
Add Ren Shen Shaoyin Disease with Shortness
of Breath / Wheezing
Associate
Shen Fu Tang
Ren Shen - Fu Zi
(Chinese Digoxin)
Severe Yuan Qi Xu
Sudden Collapse of Yang Qi
Hui Yang Jiu Ji Tang Fu Zi - Gan Jiang - Rou Gui - ren Shen - Bai Zhu - Fu Ling - Zhi Gan Cao - Chen Pi - Ban Xia Wu Wei Zi - She Xiang
(Si Ni Tang + Liu Jun Zi Tang
plus +++)
Restore Yang - Tonify Qi - Restore Pulse

Cold directly attacking all three yin stages and exhausting true Yang
Strong Formula to Rescue Collapsed Yang

(Mostly used Xu Cold)
Back to Top of Page

 

Warm Channels

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Dang Gui Si Ni Tang Dang Gui - Gui Zhi - Bai Shao Xi Xin - Mu Tong - Zhi Gan Cao - Da Zao Warm Channels - Disperse Cold Nourish Blood - Unblock Channels Cold Limbs (Entire) d/ Blood Xu
Yang He Tang Rou Gui - Pao Jiang - Shu Di - Lu Jiao Jiao - Ma Huang -
Bai Jie Zi - Gan Cao
Warm Yang - Tonify Blood - Disperse Cold - Unblock Stagnation Yin Sores - Cold Congealing
Back to Top of Page

 

Nourish and Calm Spirit

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Suan Zao Ren Tang Suan Zao ren - Fu Ling -
Chuan Xiong - Zhi Mu -
Gan Cao
Nourish Blood - Calm Spirit
Clear Heat - Ease Irritability
Irritability and Insomnia d/t
Liver Blood Xu unable to
Nourish Heart
Associate
Ding Zhi Wan
Ren Shen - Fu Ling - Fu Shen - Shi Chuang Pu - Yuan Zhi -
Zhu Sha
Heart Qi Xu
Tian Wang Bu Xin Dan Sheng Di - Tian Men Dong - Mai Men Dong - Xuan Shen - Dang Gui - Dan Shen - Ren Shen - Fu Ling - Suan Zao Ren - Bai Zi Ren - Yuan Zhi - Wu Wei Zi - Jie Geng Nourish Yin - Clear Heat - Tonify Blood - Calm Spirit Insomnia d/t Yin and Blood Xu

(focus Yin more)
Associate
Bai Zi Yang Xin Wan
Bai Zi Ren - Gou Qi Zi - Mai Men Dong - Dang Gui -
Shi Chuang Pu - Fu Ling - Xuan Shen - Shu Di - Gan Cao
Yin and Blood Xu Causing
Disharmony Between Heart and Kidney
Gan Mai Da Zao Tang Xiao Mai - Gan Cao - Da Zao Nourish Heart - Calm Spirit
Harmonize Middle Jiao
Mild Formula
Zang Zao - Restless Organs
Back to Top of Page

 

Sedate and Calm Spirit

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Zhu Sha An Shen Wan Zhu Sha - Huang Lian -
Sheng Di - Dang Gui - Gan Cao
(Substitute Zhu Sha - Toxic)
Sedate Heart - Calm Shen - Drain Fire - Nourish Yin Heart Fire Blazing with Yin and
Blood Xu
Sheng Tie Luo Yin Sheng Tie Luo - Zhu Sha - Dan Nan Xing - Bei Mu - Chen Pi - Shi Chuang Pu - Yuan Zhi - Gou Teng - Fu Ling - Fu Shen - Lian Qiao - Xuan Shen - Dan Shen Tian Man Dong - Mai Men Dong Sedate Heart - Calm Shen - Eliminate Phlegm - Drain Fire Manic Behavior d/t Phlegm Fire Agitating The Heart
Chai Hu Jia Long Gu
Mu Li Tang
Chai Hu - Huang Qin - Da Huang - Gui Zhi - Fu Ling - Long Gu - Mu Li - Ren Shen - Da Zao - Ban Xia - Sheng Jiang Qian Dan (lead - Toxic) Harmonize Shaoyang - Purge Heat - Sedate and Calm Spirit All 3 Yang Stage Disease
Focus Shaoyang
Bipolar Shen
Back to Top of Page

 

Stabilize Exterior and Lung

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Yu Ping Feng San Huang Qi - Bai Zhu - Fang Feng Tonify Qi - Stabilize Exterior - Stop Sweating Prevent Recurrent Colds -
Allergies - Rhinitis - Uticaria
Mu Li San Mu Li - Huang Qi - Ma Huang Gen - Xiao Mai Stabilize Exterior - Stop Sweating Sweating d/t Exterior Wei Qi Xu
Jiu Xian San Ying Su Ke (opium) Wu Wei Zi - Wu Mei - Ren Shen - E Jiao - Kuan Dong Hua - Chuan Bei Mu - Sang Bai Pi - Jie Geng Restrain Lung - Stop Cough Tonify Qi - Nourish Yin Chronic Cough Exhausted the Qi
and Yin of Lung
Back to Top of Page

 

Bind Intestines

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Zhen Ren Yang
Zang Tang
Ying Su Ke (Opium) He Zi - Rou Dou Kou - Ren Shen - Bai Zhu - Rou Gui - Dang Gui - Bai Shao - Mu Xiang - Zhi Gan Cao Bind Up Intestines - Stop Diarrhea - Warm and Tonify Spleen and Kidney Chronic Diarrhea d/t
Spleen and Kidney Yang Xu
Si Shen Wan Bu Gu Zhi - Rou Dou Kou - Wu Wei Zi - Wu Zhu Yu Warm and Tonify Spleen and Kidney - Bind Up Intestines - Stop Diarrhea Cock Crow Diarrhea (Wu Geng Xie)

Ming Men Fire Fail to Warm Spleen
Tao Hua Tang Chi Shi Zhi - Gan Jiang -
Geng Mi
Warm MJ - Bind Up Intestines Dysentery d/t Xu Cold
Spleen and Kidney Yang Xu
Shaoyin Disease
Back to Top of Page

 

Stabilize Kidneys

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Jin Suo Gu Jing Wan Sha Yuan Ji Li - Lian Zi -
Lian Xu - Qian Shi - Long Gu - Mu Li
Tonify Kidney - Bind Up Essence
pg.360
Seminal / Vaginal Discharge d/t
Kidney Xu
Associate
Shui Lu Er Xian Dan
Qian Shi - Jin Ying Zi Seminal / Vaginal Discharge d/t
Kidney Xu
Binding More - No Tonics
Sang Piao Xiao San Sang Piao Xiao - Long Gu - Gui Ban - Ren Shen - Fu Shen - Dang Gui - Yuan Zhi - Shi Chuang Pu Tonify and Regulate Heart and Kidney - Stabilize Essence - Stop Leakage
pg.362
Frequent Urination d/t Heart
and Kidney Xu
Suo Quan Wan Yi Zhi Ren - Wu Yao - Shan Yao Warm Kidney - Dispel Cold - Restrain Urine - Stop Leakage
Mild Formula
pg.363
Frequent Urination d/t kidney
Yang Xu
Focus Kidney and Bladder
Gui Zhi Jia Long Gu
Mu Li Tang
Gui Zhi - Bai Shao - Long Gu -
Mu Li - Sheng Jiang - Da Zao -
Gan Cao
Restrains Essence - Suppresses Rebellion - Regulate and Harmonizes Yin and Yang
pg.364
Heart and Kidney not Communicating
Leaking/Loss of Essence
Associate
Gui Zhi Gan Cao Long Gu Mu Li Tang
Gui Zhi - Zhi Gan Cao - Long Gu - Mu Li Heart Yin and Yang Disorder
Palpations / Etc.
Back to Top of Page

 

Stabilize Uterus

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Gu Jing Wan Gui Ban - Bai Shao - Huang Qin - Huang Bai - Chun Gen Pi - Xiang Fu Enrich Yin - Clear Heat - Stabilize Menses - Stop Bleeding Uterine Bleeding d/t Yin Xu
Causing Empty Fire
Associate
Gu Chong Tang
Huang Qi - Bai Zhu - Bai Shao - Shan Zhu Yu - Long Gu - Mu Li - Hai Piao Xiao - Zong Lu Tan - Wu Bei Zi - Qian Cao Profuse Uterine Bleeding d/t
Spleen Qi Xu
Wan Dai Tang Bai Zhu - Shan Yao - Ren Shen - Bai Shao - Cang Zhu - Che Qian Zi - Chen Pi - Chai Hu - Jing Jie - Gan Cao Tonify MJ - Strengthen Spleen Transform Dampness - Stop Leucorrhea Leucorrhea d/t Spleen Qi Xu with
Liver Qi Stagnation
Associate
Yi Huang Tang
Shao Yao - Qian Shi - Bai Guo Huang Bai - Che Qian Zi Vaginal Discharge d/t Spleen Qi Xu with Damp Heat
Associate
Qing Dai Tang
Shao Yao - Long Gu - Mu Li - Hai Piao Xiao - Qian Cao Chronic Vaginal Discharge with Clear Profuse Thin or Red Color Color d/t Spleen Qi Xu
Back to Top of Page

 

Expel Exterior Wind from Skin and Channels

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Da Qin Jiao Tang Qin Jiao - Du Huo - Fang Feng -Xi Xin - Bai Zhi - Shu Di - Dang Gui -Bai Shao - Chuan Xiong -Bai Zhu - Fu Ling - Huang Qin - Shi Gao - Sheng Di - Gan Cao Expel Wind - Clear Heat - Nourish and Invigorate Blood Early and Mid-Stage Wind Stroke
in the 6 Channels
(Bell's Palsy - Mild Stroke - RA)
Xiao Feng San Jing Jie - Fang Feng - Niu Bang Zi - Chan Tui - Ku Shen -
Mu Tong - Cang Zhu - Shi Gao - Zhi Mu - Dang Gui - Sheng Di - Hei Zhi Ma - Gan Cao
Expel Wind - Nourish Blood - Clear Heat - Eliminate Dampness Wind Rash or Eczema d/t Wind Heat or Wind Damp Invading the Skin

1. To treat itching treat wind first
2. To treat wind, treat blood first
Chuan Xiong Cha
Tiao San
Chuan Xiong - Bai Zhi - Xi Xin - Bo He - Jing Jie - Fang Feng - Qing Cha - Gan Cao Disperse Wind - Alleviate Pain Very Good Basic Foundation to
Treat Headaches/ Migraines
(Especially Wind Related H/A)
Associate
Ju Hua Cha Tiao San
Add Ju Hua and Jiang Can - Chan Tui H/A with More Wind-Heat Signs
Cang Er Zi San Cang Er Zi - Bai Zhi - Xin Yi Hua - Bo he - Disperse Wind - Open Nasal Passage Bi Yuan - Sinusitis - Profuse Nasal Discharge d/t Wind Cold
Qian Zheng San Bai Fu Zi - Quan Xie - Jiang Can - Rice Wine Disperse Wind - Transform Phlegm - Stop Spasm and Convulsions External Wind and Phlegm Obstructing Channels - Wind Stoke - Facial Paralysis
Associate
Zhi Jing San
Quan Xie and Wu Gong Extreme Heat Causing Liver Wind Convulsions - Stroke - Pain
Yu Zhen San Tian Nan Xing - Qiang Huo - Bai Zhi - Fang Feng - Tian Ma Rice Wine Disperse Wind - Relieve Muscular Tetany - Alleviate Pain Tetany - Po Shang Feng
External Wind and Toxins Invade Channels thru Wound
Associate
Wu Hu Zhui Feng San
Chan Tui - Tian Nan Xing - Tian Ma - Quan Xie - Jiang Can Treat Tentanus
Xiao Huo Luo Dan Zhi Chuan Wu - - Zhi Cao Wu - Zhi Nan Xing - Ru Xiang -
Mo Yao - Di Long
Expel Wind - Transform Damp - Eliminate Phlegm and Unblock Collaterals - Invigorate Blood and alleviate Pain Wind Damp Cold Bi-Syndrome
Back to Top of Page

 

Extinguish Interior Wind

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Ling Jiao Gou Teng Tang Ling Yang Jiao - Gou Teng - Sang Ye - Ju Hua - Sheng Di - Bai Shao - Zhu Ru - Chuan Bei Mu - Fu Shen - Gan Cao Cool Liver - Extinguish Wind - Generate Fluids - Relax Sinews Internal Wind d/t Extreme Heat
 in Liver Channel
Zhen Gan Xi Feng Tang Huai Niu Xi - Dai Zhe Shi -
Long Gu -  Mu Li - Bai Shao - Tian Men Dong - Gui Ban - Xuan Shen - Yin Chen Hao - Chuan Lian Zi - Mai Ya -
Gan Cao
Sedate Liver - Extinguish Wind Nourish Yin - Anchor Yang Internal Wind d/t Liver and Kidney
Yin Xu Causing Liver Yang Rising

Precursors to Wind-Stroke Hypertension / Etc.

Tian Ma Gou Teng Yin Tian Ma - Gou Teng - Shi Jue Ming - Zhi Zi - Huang Qin - Yi Mu Cao - Chuan Niu Xi -
Du Zhong - Sang Ji Sheng -
Ye Jiao Teng - Fu Shen
Pacify Liver - Extinguish Wind Clear Heat - Invigorate Blood Tonify Liver and Kidney Internal Wind d/t Liver
Yang Rising

1950's Formula to treat Hypertension H/A and High Blood Pressure
E Jiao Ji Zi Huang Tang E Jiao - Ji Zi Huang - Bai Shao - Sheng Di - Zhi Gan Cao Gou Teng - Shi Jue Ming - Mu Li - Fu Shen - Luo Shi Teng Enrich Yin - Nourish Blood - Soften Liver - Extinguish Wind Internal Wind d/t Blood and Yin Xu

Classic - Late stage febrile disorder consumes xue and yin causing internal wind
Da Ding Feng Zhu E Jiao - Ji Zi Huang - Bai Shao - Wu wei Zi - Zhi Gan Cao Sheng Di - Mai Men Dong - Huo Ma Ren - Gui Ban - Bie Jia -
Mu Li
Nourish Wind - Extinguish Wind True Yin Xu (Febrile Caused) Causing Internal Wind
Associate
San Jia Fu Mai Tang
Zhi Gan Cao - E Jiao - Bai Shao Sheng Di - Mai Men Dong - Huo Ma Ren - Gui Ban - Bie Jia -
Mu Li
 
Di Huang Yin Zi Shu Di - Shan Zhu Yu - Rou Cong Rong - Ba Ji Tian - Fu Zi - Rou Gui - Mai Men dong -
Shi Hu - Wu Wei Zi - Shi Chuang Pu - Yuan Zhi - Fu Ling
Enrich Kidney Yin and Tonify Kidney Yang - Open Orifice - and Transform Phlegm Post Stroke - Paralysis and Aphasia
d/t Kidney Yin and Yang Xu with Phlegm Obstructing Orifices

Yin Fei - Aphasia and Lower
Extremity Paralysis
       
Back to Top of Page

 

Disperse Exterior Dryness

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Xing Su San Xing Ren - Zi Su Ye - Qian Hu - Jie Geng - Zhi Ke - Ban Xia - Chen Pi - Fu Ling - Gan Cao  Sheng Jiang - Da Zao Disperse Cool Dryness -  Disseminate Lung Qi - Transform Phlegm External Cool Dryness Invasion
Sang Xing Tang Sang Ye - Xing Ren - Dan Dou Chi - Zhe Bei Mu - Sha Shen - Li Pi - Zhi Zi Clear and Disperse Warm Dryness Mild Warm Dryness Invading
Lung and Wei Level
Qing Zao Jiu Fei Tang Sang Ye - Shi Gao - Mai Men Dong - Xing Ren - Pi Pa Ye -
E Jiao - Hei Zhi Ma - Ren Shen Gan Cao
Clear Dryness - Moisten Lung
Qi Level
Severe Wind Dryness Invading
Lung, with Qi and Yin Damage
Associate
Sha Shen Mai Men Dong
Sha Shen - Mai Men Dong - Sang Ye - Yu Zhu - Tian Hua Fen - Bai Bian Dou - Gan Cao Dryness Injure Lung and Stomach Yin
Back to Top of Page

 

Enrich Yin - Moisten Dryness

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Yang Yin Qing Fei Tang Sheng Di - Xuan Shen - Mai Men Dong - Bai Shao - Mu Dan Pi - Bei Mu - Bo He - Gan Cao Nourish Yin - Clear Lung
Relieve Toxicity - Benefit throat
Bai Hou - Diphtheria
Bai He Gu Jin Tang Bai He - Sheng Di - Mai Men Dong - Xuan Shen - Dang Gui - Bai Shao - Bei Mu - Jie Geng - Gan Cao Nourish Yin - Moisten Lung
Expel Phlegm - Stop Cough
Coughing and Wheezing d/t
Lung and Kidney Yin Xu
(Cough Blood or Chronic Dry Cough)
Mai Men Dong Tang Mai Men Dong - Ren Shen
Gan Cao - Da Zao - Geng Mi
Ban Xia
Nourish Lung and Stomach - Descend Rebellious Qi
(Gastric Ulcer)
Lung Atrophy - Lung Yin Xu
Stomach Yin Xu
Qiong Yu Gao Sheng Di - Feng Mi - Ren Shen  Fu Ling Nourish Yin - Moisten Lung - Tonify Qi - Strengthen Spleen Fei Lao d/t Lung and Kidney Yin Xu
(Similar to TB)
Yu Ye Tang Huang Qi - Shan Yao - Zhi Mu - Tain Hua Fen - Ge Gen - Ji Nei Jin - Wu Wei Zi Tonify Qi - Generate Fluids
Moisten Dryness - Alleviate Thirst
Xiao Ke
Diabetes
Zeng Ye Tang Xuan Shen - Mai Men ong - Sheng Di Generate Fluids - Moisten Dryness Constipation d/t Febrile Disease Injure Fluids
Back to Top of Page

 

Transform Damp and Harmonize Stomach

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Ping Wei San Cang Zhu - Hou Po - Chen Pi  Zhi Gan Cao Dry Dampness - Support Spleen T & T  Function  - Promote Qi Movement and Harmonize Stomach
pg.181
Distention and Fullness in Abdomen
d/t Dampness Stagnating in MJ
(No Xu Conditions)
Huo Xiang Zheng Qi San Huo Xiang - Zi Su Ye - Bai Zhi - Ban Xia - Chen Pi - Hou Po
Da Fu Pi - Jie Geng - Bai Zhu - Fu Ling - Zhi Gan Cao
Release Exterior - Transform Dampness - Regulate Qi - Harmonize MJ
pg.183
Hou Luan
(Sudden Turmoil Disorder)
Vomit Above - Diarrhea Below
d/t External Wind Cold Invading and Internal Dampness Stagnating
Back to Top of Page

 

Clear Damp Heat

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Yin Chen Hao Tang Yin Chen Hao - Zhi Zi -
Da Huang
Clear Heat - Eliminate Dampness - Reduce Jaundice
pg.189
Yang Jaundice d/t Damp Heat
Focus Clear Heat
Associate
Yin Chen Si Ni Tang
Yin Chen Hao - Gan Jiang
Fu Zi - Gan Cao
Yin Jaundice d/t Cold Damp Retention
San Ren Tang Xing Ren - Bai Dou Kou - Yi Yi Ren - Hua Shi - Tong Cao - Dan Zhu Ye - Ban Xia - Hou Po Disseminate and facilitate Qi Mechanism - Clear Damp Heat
pg.186
Shi Wen / Shu Wen
Febrile Disease with Dampness
Focus on Damp, some clear heat
Associate
Hou Po Xia Ling Tang
Huo Xiang - Hou Po - Ban Xia - Fu Ling - Xing Ren - Bai Dou Kou - Yi Yi Ren - Ze Xie - Zhu Ling - Dan Dou Chi Early Shi Wen Evil in Wei Stage
Exterior Symptoms Predominate
Related - Huo Xiong Zheng Qi San for Damp Cold
Gan Lu Xiao Du Dan Hua Shi - Yin Chen Hao - Huang Qin - Shi Chang Pu - Bai Dou Kou - Huo Xiang - Mu Tong - Lian Qiao - She Gan - Chaun Bei Mu - Bo He Resolve Damp - Transform Turbid - Clear Heat  - Relieve Toxicity

pg.187
Shi Wen / Wen Yi

Evil Lodged in Qi Level
Damp and Heat Equal Severity
Lian Po Yin Huang Lian - Hou Po - Zhi Zi - Ban Xia - Shi Chang Pu - Dan Dou Chi - Lu Gen Clear Heat - Transform Damp - Regulate Qi - Harmonize MJ
pg.189
Huo Luan
Vomit Above - Diarrhea Below
Ba Zheng Tang Qu Mai - Bian Xu - Mu Tong Hua Shi - Che Qian Zi - Zhi Zi - Da Huang - Zhi Gan Cao -
Ding Xin Cao
Clear Heat - Drain Fire - Promote Urination - Relieve Painful Urination
pg.192
Damp Heat UTI
Associate
Wu Lin San
Zhi Zi - Fu Ling - Chi Shao - Dang Gui - Gan Cao Xue Lin Syndrome
Should add more cool xue herbs
Er Miao San Huang Bai - Cang Zhu Clear Heat - Dry Dampness
pg.195
Damp Heat in Lower Jiao
Associate
San Miao Wan
Huang Bai - Cang Zhu - Chuan Niu Xi Damp Heat in LJ with Numbness or Burning Pain in Feet
Associate
Si Miao Wan
San Miao San plus Yi Yi Ren Damp Heat in LJ
Causing weakness or atrophy or painful Lower Extremities
Xuan Bi Tang Fang Ji - Hua Shi - Yi Yi Ren - Xing Ren - Can Sha - Ban Xia - Chi Xiao Dou - Lian Qiao -
Zhi Zi
Clear Heat - Expel Damp - - Unblock Channels - Alleviate Pain
pg.206
Damp Heat Bi Syndrome
Zhong Man Fen Xiao Wan Too Many Regulate Qi - Strengthen Spleen Drain Heat - Resolve Dampness
pg.191
Gu Zhong
(Drum Like Abdominal Distension d/t damp heat)
Back to Top of Page

 

Leech Out Dampness

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Wu Ling San Ze Xie - Fu Ling - Zhu Ling - Bai Zhu - Gui Zhi Promote Urination - Drain Damp Warm Yang - Facilitate Qi
pg.174
1. Taiyang Xu Shui
2. Water Damp Retention
3. Tan Yin
Difficult Urination / Edema
Associate
Si Ling San
Wu Ling San Minus Gui Zhi Spleen Stomach Xu with Damp Retention
Associate
Yin Chen Wu Ling San
Wu Ling San plus Yin Chen Jaundice d/t Dampheat
Damp Predominate
Associate
Wei Ling Tang
Wu Ling San plus Ping Wei San Spleen Stomach Cold and Water Damp Retention
Zhu Ling Tang Zhu Ling - Ze Xie - Fu Ling - Hua Shi - E Jiao Promote Urination and Clear Heat, and Nourish Yin
pg.176
Water and Heat Clumping - Urinary Difficulty
Fang Ji Huang Qi Tang Huang Qi - Han Fang Ji -
Bai Zhu - Zhi Gan Cao
Tonify Qi - Expel Wind - Strengthen Spleen - Promote Urination
pg.179
Wind Damp or Wind Water
d/t Wei Qi Xu

Urinary Difficulty
Wu Pi San Fu Ling Pi - Da Fu Pi - Chen pi - Sang Bai Pi - Sheng Jiang Pi Resolve Dampness - Reduce Edema - Regulate Qi - Strengthen Spleen
pg.178
Pi Shui - Skin Edema
or Generalized Edema
Back to Top of Page

 

Warm and Transform Water-Damp

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Ling Gui Zhu Gan Tang Fu Ling - Gui Zhi - Bai Zhu -
Zhi Gan Cao
Warm Yang - Transform Phlegm and Congested Fluids - Strengthen Spleen - Resolve Dampness
pg.443
Tan Yin
Congested Fluids in Epigastrium
d/t Spleen Yang Xu
Zhen Wu Tang Fu Zi - Bai Zhu - Fu Ling - Sheng Jiang - Bai Shao Warm Yang Promote Urination
pg.197
Yin Edema d/t Yang Xu
Focus Kidney Yang Xu
with Damp Retention
Shi Pi San Fu Zi - Bai Zhu - Fu Ling - Mu Gua - Cao Guo - Hou Po - Mu Xiang - Da Fu Pi - Zhi Gan Cao Warm Yang - Strengthen Spleen Promote Flow of Qi - Promote Urination
pg.199
Yin Edema d/t Yang Xu
Focus Spleen Yang Xu
with Damp Retention
Bei Xie Fen Qing Yin Bei Xie - Yi Zhi Ren - Wu Yao - Shi Chang Pu Warm Kidney - Drain Dampness Separate Turbid from Clear
pg.201
Cloudy Lin Syndrome
d/t Xu Cold in Lower Jiao
Associate Formula
Cheng Shi Bei Xie Fen Qing Yin
Bei Xie - Huang Bai - Shi Chang Pu - Fu Ling - Bai Zhu - Lian Zi Xin - Dan Shen - Che Qian Zi Cloudy Lin Syndrome
d/t Damp Heat
Back to Top of Page

 

Dispel Wind Damp - Predominately Bi -Syndrome

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Qiang Huo Sheng
Shi Tang
Qiang Huo - Du Huo - Fang Feng - Gao Ben - Chuan Xiong Man Jing Zi - Zhi Gan Cao Expel Wind - Eliminate Dampness
pg.203
Wind Damp in Superficial Level
(Muscles and Skin Level)
Better upper Bi-Syn.
Juan Bi Tang Qiang Huo - Fang Feng - Huang Qi - Dang Gui - Bai Shao - Jiang Huang - Zhi Gan Cao Expel Wind - Eliminate Damp Tonify Qi - Harmonize Ying and Wei
pg.204
Wind Damp Cold Bi-Syndrome
d/t Ying and Wei Xu
Du Huo Ji Sheng Tang Du Huo - Xi Xin - Fang Feng - Qin Jiao - Rou Gui - Sang Ji Sheng - Niu Xi - Du Zhong
Plus Ba Zhen Tang (Almost)
Expel Wind Damp - Alleviate Pain - Nourish Liver and Kidney Tonify Qi and Blood
pg.207
Chronic Bi-Syndrome
d/t Liver/Kidney Xu and Qi/Blood Xu
Associate
San Bi Tang
Du Huo Ji Sheng Tang minus Sang Ji Sheng, plus Huang Qi and Xu Duan Bi-Syndrome d/t Qi and Blood Xu
with Stagnation in Channels
Back to Top of Page

 

Eliminate Damp Phlegm

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Er Chen Tang Ban Xia - Chen Pi - Fu Ling - Zhi Gan Cao Dry Dampness and Transform Phlegm - Regulate Qi and Harmonize MJ Foundation Formula to
Treat Phlegm
Dao Tan Tang Er Chen Tang + Tian Nan Xing - Zhi Shi Stronger Action to Break Phlegm
in MJ and Open Chest
Di Tan Tang Dao Tan Tang + Ren Shen -
Shi Chang Pu - Zhu Ru
Phlegm Misting the Mind or
Phlegm in Channels (Wind Stroke)
Jin Shui Liu Jun Jian E Chen Tang + Shu Di Huang - Dang Gui Lung and Kidney Yin Xu with
Phlegm Retention
Wen Dan Tang Ban Xia - Zhu Ru - Zhi Shi - Chen Pi - Fu Ling - Zhi Gan Cao Regulate Qi - Transform Phlegm Clear Gallbladder and Harmonize Stomach Disharmony between Gallbladder and Stomach with Phlegm Heat Retention
Shi Wei Wen Dan Tang Wen Dan Tang minus Zhu Ru
Plus Ren Shen - Shu Di - Wu Wei Zi - Suan Zao Ren -
Yuan Zhi
Heart and Gallbladder Xu with Turbid Phlegm Retention Cause Anxiety
Fu Ling Wan Ban Xia - Fu Ling - Zhi Ke - Mang Xiao Phlegm Stagnating in MJ and then dispersed in Channels and Extremities Pain and Swelling in the Extremities
Back to Top of Page

 

Clear Phlegm Heat

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Qing Qi Hua Tan Wan Dan Nan Xing - Huang Qin - Gua Lou Ren - Zhi Shi - Chen Pi - Fu Ling - Xing Ren - Ban Xia Clear Heat - Transform Phlegm Regulate Qi - Stop Coughing Coughing d/t Phlegm Heat
Xiao Xian Xiong Tang Gua Lou - Huang Lian - Ban Xia Xiao Jie Xiong Phlegm and Heat Clumping
in the Chest and Epigastrium
Gun Tan Tang Meng Shi - Da Huang 
Huang Qin - Chen Xiang
Excess Heat and Old Phlegm Combined Wide Range of Shen Disorders
Mania - Anxiety - Depression - Palpitations
Hai Zao Yu Hu Tang Hai Zao - Kun Bu - Hai Dai - Ban Xia - Bei Mu - Lian Qiao Qing Pi - Chen Pi - Dang Gui - Chuan Xiong - Du Huo - Gan Cao Transform Phlegm and Soften Hard Masses - Reduce and Dissipate Goiter Qi Ying ( Goiter)

Disharmony of Liver and Spleen causing Qi Stagnation and Phlegm Damp Retention, leading to Qi and Blood Stasis in Area
Xiao Luo Wan Bei Mu - Mu Li - Xuan Shen Luo Li (Noodles on Neck)
Tan He ( Phlegm Nodules)
Ying Liu (Goiter)
Back to Top of Page

 

Moisten Dry Phlegm

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Bei Mu Gua Lou San Bei Mu - Gua Lou - Tian Hua Fen - Fu Ling - Chen Pi -
Jie Geng
Moisten Lung - Clear Heat - Regulate Qi - Transform Phlegm Dry Phlegm Cough
Back to Top of Page

 

Warm Cold Phlegm

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Ling Gan Wu Wei
Jiang Xin Tang
Gan Jiang - Xi Xin - Fu Ling - Wu Wei Zi - Gan Cao Warm Lung - Transform Congested Fluids Coughing d/t Cold Congested Fluids
San Zi Yang Qin Tang Bai Jie Zi - Su Zi - Lai Fu Zi Descend Qi Downward - Eliminate Phlegm - and Reduce Food Stagnation Phlegm Retention and Qi Stagnation Affecting UJ and MJ
Back to Top of Page

 

Extinguish Wind Phlegm

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Ban Xia Bai Zhu
Tian Ma Tang
Ban Xia - Tian Ma- Bai Zhu - Fu Ling - Chen Pi - Gan Cao Dry Dampness - Expel Phlegm Calm Liver and Extinguish Wind Wind Phlegm causing Dizziness - Vertigo - Headache
Ding Xian Wan Zhu Li - Dan Nan Xing - Ban Xia - Ginger Juice - Chuan Bei Mu - Chen Pi - Fu Ling - Quan Xie - Jiang Can - Tian Ma - Dan Shen - Mai Men Dong - Shi Chuang Pu - Yuan Zhi - Fu Shen - Hu Po Gan Cao - [Zhu Sha] Scour Out Phlegm - Extinguish Wind - Clear Heat - Stop Seizures Seizures d/t Phlegm Heat Retention
Epilepsy / Seizures
Zhi Sou San Zi Wan - Bai Bu - Jie Geng -
Bai Qian - Chen i - Jing Jie - Gan Cao
Stop Coughing and Transform Phlegm - Expel Exterior and Disseminate Lung Coughing d/t Wind Residue
Back to Top of Page

 

Reduce Food Stagnation

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Bao He Wan Shan Zha - Shen Qu - Lai Fu Zi Ban Xia - Chen Pi - Fu Ling - Lian Qiao Reduce Food Stagnation - Harmonize Stomach Mild Food Stagnation
without Deficiency
Da An Wan Bao He Wan + Bai Zhu Reduce Food Stagnation and Strengthen Spleen
(Especially Good for Children)
Zhi Shi Dao Zhi Wan Da Huang - Zhi Shi - Shen Qu - Huang Lian - Huang Qin - Fu Ling - Ze Xie - Bai Zhu - Reduce Stagnation - Guide Out Accumulation - Clear Heat - Dispel Damp Food Accumulation Transforming
into Damp Heat
Mu Xiang Bing Lang Wan Mu Xiang - Bing lang - Da Huang - Qian Niu Zi - Xiang Fu E Zhu - Qing Pi - Chen Pi - Zhi Ke - Huang Lian - Huang Bai Regulate Qi - Guide Out Stagnation - Purge Accumulation and Drain Heat Damp Heat and Food Accumulation
in the Middle Jiao

(Strongest to Break Stagnation)
Zhi Zhu Wan Bai Zhu - Zhi Shi
2/1 Ratio
Strengthen Spleen and Reduce Distention
(Usu. Combine w/ other Form)
Simply Formula to Strengthen Spleen to Reduce Food Stagnation
Jian Pi Wan Bai Zhu - Fu Ling - Shan Zha - Shen Qu - Mai Ya - Ren Shen - Shan Yao - Mu Xiang - Sha Ren Chen pi - Rou Dou Kou -
Huang Lian - Gan Cao
Strengthen Spleen - Harmonize Stomach - Reduce Food Stagnation - Stop Diarrhea Food Stagnation with Spleen Xu
Zhi Shi Xiao Pi Wan Zhi Shi - Hou Po - Huang Lian - Ban Xia - Gan Jiang - Ren Shen Bai Zhu - Fu Ling - Mai Ya -
Zhi Gan Cao
Reduce Distention - Eliminate Fullness - Strengthen Spleen - Harmonize Stomach Spleen Xu and Qi Stagnation

A mixture of excess and xu -
 heat and cold
Back to Top of Page

 

Clear Heat and Open Orifices

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
An Gong Niu Huang Wan Niu Huang - She Xiang - Xi Jiao - Huang Lian - Huang Qin -
Zhi Zi - Bing Pian - Yu Jin - Zhen Zhu - Xiong Huang -
[Zhu Sha] - Honey
Phlegm Heat Misting Heart or Evil Heat Invading Pericardium Severe Heat causing High Fever
or Coma
Zi Xue Dan Xi Jiao - Ling Yang Jiao - She Xiang - Shi Gao - Han Shui Shi Hua Shi - Xuan Shen - Sheng Ma - Qing Mu Xiang - Chen Xiang - Ding Xiang - Mang Xiao - Xiao Shi - Ci Shi - [Zhu Sha] Gold - Zhi Gan Cao Evil Heat Invade Pericardium or Internal Wind d/t Extreme Heat in Febrile Disease Internal Wind d/t Extreme Heat causing High Fever, Convulsions,
and Tremors
Zhi Bao Dan Xi Jiao - She Xiang - An Xi Xiang - Bing Pian - Niu Huang - Dai Mao - Hu Po - [Zhu Sha] Xiong Huang - Silver/Gold Closed Disorder d/t Phlegm Heat Impaired Consciousness, Fever, Profuse Sputum d/t Phlegm Heat
Back to Top of Page

 

Warm and Open Orifices

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Su He Xiang Wan
(Liquid)
Su He Xiang - An Xi Xiang - She Xiang - Bing Pian - Xiang Fu - Mu Xiang - Chen Xiang - Tan Xiang - Ding Xiang - Ru Xiang - Bi Ba - Bai Zhu - He Zi - Xi Jiao - [Zhu Sha] Warm and Aromatic to open orifices - regulate Qi and Stop Pain Closed Disorder d/t Excessive Cold, Turbidity, or Qi Constriant
Guan Xin Su He Wan Su He Xiang - Bing Pian - Ru Xiang - Tan Xiang - Mu Xiang Angina Pectoris d/t Phlegm Turbid and Qi Stagnation
Back to Top of Page

 

Expelling Parasites

NAME INGREDIENTS ACTIONS / INDICATIONS KEY
Wu Mei Wan Wu Mei - Chuan Jiao - Xi Xin Huang Lian - Huang Bai - Fu Zi Gan Jiang - Gui Zhi - Ren Shen Dang Gui Warm the Intestines and Calm the Roundworms. Heat in Stomach and Cold in Intestines Chronic Diarrhea or Dysentery
Calm Roundworms
Hua Chong Wan He Shi - Ku Lian Gen Pi - Bing Lang - Ming Fan - [Qian Dan] Expel and Kill Intestinal Parasites Strong to Kill Intestinal Parasites
Fei Er Wan Shen Qu - Shi Jun Zi - Mai Ya - Bing Lang - Huang Lian - Rou Dou Kou - Mu Xiang Kill Parasites - Reduce Accumulation - Strengthen Spleen - Clear Heat Intestinal Parasites causing Childhood Nutritional Impairment
(Kids Formula)
Bu Dai Wan Shi Jun Zi - Wu Yi - Ren Shen - Bai Zhu - Fu Ling - Ye Ming Sha - Lu Hui - Gan Cao Childhood Nutritional Impairment d/t Parasites
Cook in cloth with pork. Children eat pork and drink juices only
Childhood Nutritional Impairment d/t Parasites
Back to Top of Page